Dean's List for Academic Year 2001/2002

First Professional MBBS Examination

Chung Pin Soon Tan Wei Sheng
Liang Weiting, Michelle (Miss) Wong Hon Kiat
Lim Shir Lynn (Miss) Yew Min Sen
Low Tchern Kuang Lambert Yew Yik Weng
Ong Boon Hean Yuan Shiyi (Miss)
Ong Yu Ming, Caroline (Miss) Zheng Jin Xi

Second Professional (Part 1) MBBS Examination

Chen De Quan Low Tze-Anns', Keynes
Chiou Fang Kuan Tan Kuanyang
Hue Swee Shan (Miss) Wang Lushun
Lee Shih Hsiung, Eric Wee Liang Hao, James
Lee Sze Chee (Miss) Wong Kang Min
Lim Ciwei, Cynthia (Miss) Yan Junrong, Benedict
Lim Lan Fern, Michelle (Miss)

Second Professional (Part 2) MBBS Examination

Chia Hui Yi (Miss) Lim Xue Yan (Miss)
Ho Wei Li, Cindy (Miss) Quek Peng Lim, Timothy
Lau Kah Weng Soh Jian Yi
Lee Hsien Chieh Tong Shuang Ye, Pearl (Miss)
Lee Jun, Theodric Wong Manzhi (Miss)

Second Professional (Part 3) MBBS Examination

Ang You Ning, Elizabeth (Miss) Quek Sui-Yi, Alina (Miss)
Chan Kian Sing Siow Tian Rui
Chia Wei Tsau, David Soumen Das De
Foo Chong Wee Tan Hiang Keat
Kao Shih Ling (Miss) Tan Siew Wei, Gavin
Lee Kwang Yang, Aaron Tan York Kiat
Ng Wei Ping, Kay (Miss)

Final Professional MBBS Examination

Chua Han Boon Lim Shen, Laurence
Eng Chee Way Lo Tong Jen
Lee Haur Yueh Tan Bee Hong (Miss)
Lee Lui Shiong Tan Wee Tien, Anna Marie (Miss)
Lee Shir Ying (Miss) Yeo Wee Tiong

*Note: Name are listed in alphabetical order